Privacy

Onze praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

 

Wij hebben een geheimhoudingsplicht en een medisch beroepsgeheim.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem, dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor bevoegden. We werken binnen een ICT systeem wat voldoet aan hoge beveiligingsvereisten/certificering (www.sijn.nl) en binnen de beveiligde omgeving van het Electronisch Patientendossier van Extenzo van 1.NP.  Om uw persoonsgegevens en inhoudelijke behandelgegevens te registreren beschikken wij over het   een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om medische gegevens middels autorisatie af te schermen volgens de wettelijke bepalingen. Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan wettelijke bewaartermijnen. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft het recht uw dossier in te zien en zo nodig uw medische gegevens, onder bepaalde voorwaarden, aan te passen of te vernietigen. Uw behandelaar kan hier meer over vertellen.

 

Informatie-uitwisseling met derden

Wij mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn, en waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming verstrekken wij nooit informatie aan anderen, ook niet aan bijvoorbeeld familieleden, bedrijfsartsen of andere belanghebbenden. In het kader van goed hulpverlenerschap vragen wij wel uw (schriftelijke) toestemming om informatie over uw behandeltraject uit te wisselen met uw huisarts en met collegabehandelaren en tevens binnen onze Psychotherapie-intervisiegroep.

 

Privacyreglement

Psychologenpraktijk heeft in samenwerking met VVAA en Waveland een AVG beleid opgesteld in 2020 op basis van wet- en regelgevin.  In dien u meer informatie wenst over de details kunt u contact opnemen met ons via administratie@praktijkbd.nl.

 

Praktisch betekent het AVG beleid in onze praktijk o.a.:

 

Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Psychologenpraktijk  Bleijenberg-Derks deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks informeert patiënten indien Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Disclaimer