Privacy

Onze praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, onze psychologen hebben daarnaast medisch beroepsgeheim.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem, dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor bevoegden. Om uw persoonsgegevens en inhoudelijke behandelgegevens te registreren beschikken wij over het Electronisch Patientendossier Medicore, een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om medische gegevens middels autorisatie af te schermen volgens de wettelijke bepalingen. Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan wettelijke bewaartermijnen. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft het recht uw dossier in te zien en zo nodig uw medische gegevens, onder bepaalde voorwaarden, aan te passen of te vernietigen. Uw behandelaar kan hier meer over vertellen.

Informatieuitwisseling met derden
Onze medewerkers mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn, en waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming verstrekken wij nooit informatie aan anderen, ook niet aan bijvoorbeeld familieleden, bedrijfsartsen of andere belanghebbenden. In het kader van goed hulpverlenerschap vragen wij wel uw (schriftelijke) toestemming om informatie over uw behandeltraject uit te wisselen met uw huisarts.

Privacyreglement
Via Mentaal Beter hanteren wij een privacyreglement. U kunt deze hier downloaden.

Disclaimer